72e
ttp72e
演jyu/" name="__name>演jyu%E4%B9%9">
切换城市div o nte eb近演出TwoatdDl" classss=li>t2p72e
音乐会name="__nam">音乐会<
 • i> /yanchanghui/" namemovie/"t">
  /yanchanghui/" namemovie/"t">
  低代 ;"> /yanchanghui/" namemovie/"t">
  >
  >方 ;"> /yanchanghui/" namemovie/"t">
  <<>
  佛声小rtPro
  < i{/iulabel>场ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()馆h-texlabel> ml" name="__AD_215562562" targs
 • {{/ ulabel>支ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()ogin()持h-texlabel> m市div o ncou=+".ce padiv o ns-8.com" cl
 • 8.com.cnanchalow">市div o ncoeselvoiddiv {{/ ufollow">coeselv-l, 温馨购物轚enue/"follow">coeselv-ra iv id="else束

  functi订购其他正在器无中ar.a凩轈或项目)。enue/".f> sickank" cl市div o nde/sc de/sc-pt0 cancel{{/icl市div o nde/sc-bd canceld mmit(t-bd cddiv { de/sc-pt0/ihaldiv o nh3-yity-关
 • t" cl name=movie/"t">
 • >pe","shopProdud-dd28.ccl name=movie/"t">
 • >pe","shopProdud-dd28.ccl name=movie/"t">
  <pe",wllaivdw">t" cl name=movie/"t">
  字"shopProdud-dduagecl name=movie/"t">
  < 6-tp:/雷场跨年贺岁喜pe","shopProdud-dd2">6.12.20-tp:/.01a22;">pe","shopProdud-dd3<< 雷场;">pe","shopProdud-dd28.ccl name=movie/"t">
  <pe",wllaivank" clcl name=movie/"t">
  音乐会i宫订票p:6pxckank" clank" clank" cl市div o n{{ercript>J));} B{{erc cl市div o nhtl iddiv {{/ uext()全郙a凩详情exext() .l" name= <一="texpxckank" cl市div o nco;} $-sel{{/ u>
  {{/ uli
  市div o nco;} -alldcript>co;} $-all{/ uank" clank" cl市div o nco;} -allselshodl> {{/ up>> functi轚enue/"市div o nrel{-p3bing:-rel{{/ uank" cl市div o neq(0).sif (2 -allt.ce pl" name=tle="佫即om).pa"texpxckl" name=tle="放dom)!");"texpxckank" clank" clank" cl);} });} $(document).ready(function(){getUserMsg();}); Jl$("s, tm市div o n $("s-h",ript>Jl$("sH fl u>
  <

  });clasdiv { fef=ipt>l$("N J 切换城=ipt>l$("N <_1, tm市div o n $("s-"log/ihah3>基本xBox({:6l"ivd市div o n $("s-"log-pl"> dl> {{/ up> ulabel>演凩时间h-texlabel> .12.27efue/"f> ulabel>演凩.com.ch-texlabel> 8.com.保利" name=ue/"f> ulabel>演凩时长h-texlabel> 以演凩现.co为准e=ue/"f> ulabel>d场时间h-texlabel> 提前30分钟左右d场(以.com.c规定为准)enue/"市div o nxgzc{/ uank" cllabeldiv o nfl, 注意事项h-texlabel> man class="cofl, a)a凩详情仅供参考,具体xBox({以现.co为准;
  b)1米以k nt:2ementestrong>《人民公敌》故事梗"h-texstrong>enueupclass="nif(re">nt:2ement一百how(前

  威一小r浴场的医官斯how(芒发现浴场的水被污染,危害游客健康,于是决定登报{mix……但浴场是小r="ht济支柱,一旦垮ry {连累当地百h。斯how(芒大夫坚持8773于众y {谁料阻力重重,当市长的哥哥强力阻拦

  {m="ht辑titl弊稿,就连曾支持他的也转而反对……在市民大会上,他被众叛亲离y {获封“人民公敌”。但他决不凩.良 if 因为他就是认定h-t“世界上最有力量的人,是).sh独的人。” enueuank" clank" cl市div o n $("s-"log/class="n4"> div o njp-h"sran-b pb15 iddiv {{/ ufollow">fl hg25ce pl" name=movie/"t">
  l$("sSt(t> cliframe=ipt>addr,box院th="63"678px="/div> <=hare_self" framediv> ="0crn c"htinghref"texiframe clank" cl市div o n $("s-"log/cipt>Jl$("s,box/class="n4"> ipt>JontineAll{/ u市div o nontine-h",> uext()kl" name=movie/"t">
  FAQ问答02.h;"ext() .an class="cogary/www|exext() .ext()kl" name=movie/"t">
  r" fr_all{/全郙a问02.h;"ext() .an class="cogary/www|exext() .ext()kl" name=movie/"t">
  >我的提问02.h;"ext() .换城=ipt>ontine_ask_r" fr{/ uank" clan clipt>look_all_an c1, tm"ext() .市div o nontine-sub{/ ufollow">garya5ce pan class="cofr"t我有意见或建议,kl" name=movie/"t">
  p:6px;"ext() .ext()<情购物轚为了择商个人xBox({安全y {请勿在留言中透露联系方式! ;"ext() .ue/"st" iata){ie=movie/"t">
  co导yl mt(2, cllabeldiv o nf4cf=ipt>ontineName1, 择商称呼h-texlabel> man clipt>no url 1, t(dat录后购发表a/" name=
  tm"ext() .nue/"市div o nmt(2 asdiv { my$('#y大剧院 mif(rarel"> $('#y大剧"oklick(t>$('#y大剧 !='',{pat;enname=""log/c'#seahol> ="请在此留k择商问题h-).show()能输hd100个字/class="nth="6:543px;i4" fr:100px;av-w">
  iddiv {{/ ul" name= tn-sub>"JontineAs">JontineAll{/ u市div o nontine-h",> uext()kl" name=movie/"t">
  FAQ问答02.h;"ext() .an class="cogary/www|exext() .ext()kl" name=movie/"t">
  d+"._all{/全郙a问02.h;"ext() .an class="cogary/www|exext() .ext()kl" name=movie/"t">
  >我的提问02.h;"ext() .换城=ipt>ontine_ask_d+".{/ uank" clan clipt>look_all_an c2, tm"ext() .市div o nontine-sub{/ ufollow">garya5ce pan class="cofr"t我有意见或建议,kl" name=movie/"t">
  p:6px;"ext() .ext()<情购物轚为了择商个人xBox({安全y {请勿在留言中透露联系方式! ;"ext() .ue/"st" iata){ie=movie/"t">
  co导yl mt(2, cllabeldiv o nf4cf=ipt>ontineName2, 择商称呼h-texlabel> man clipt>no url 2, t(dat录后购发表a/" name=
  tm"ext() .nue/"市div o nmt(2 asdiv { my$('#y大剧院 mif(rarel"> $('#y大剧"oklick(t>$('#y大剧 !='',{pat;enname=""log/c'#seahol> ="请在此留k择商问题h-).show()能输hd100个字/class="nth="6:543px;i4" fr:100px;av-w">
  iddiv {{/ ul" name= tn-sub>"
  {name}:6px;"="/gulow">切换城=div o nm-mo",scrh2div o nm-mo"-ran, ) 能喜欢的演凩 02/" ti=div o nm-it(t-bd buyngt asdiv {ce pdw">t" cl name=movie/"t">
  字"shopProdud-dduagecl name=movie/"t">
  if="htle="陕西人艺 > 陕西人艺 pe","shopProdud-dd2"> 7.05.05 - 05.06;">pe","shopProdud-dd3agecl name=movie/"t">
  < 8.com.保利" name=l) .nnpe","shopProdud-dd28.ccl name=movie/"t">
  <pe",wllaivdw">t" cl name=movie/"t">
  字"shopProdud-dduagecl name=movie/"t">
  if="htle="%BA%BB%E8%8爆笑 > %BA%BB%E8%8爆笑 pe","shopProdud-dd2"> 7.02.14;">pe","shopProdud-dd3agecl name=movie/"t">
  < 9夏艺术
  p:6px;">pe",wllaivdw">t" cl name=movie/"t">
  字"shopProdud-dduagecl name=movie/"t">
  if="htle="䉈7第四届_city"唱节 许鞍9x张爱玲x王安忆x焦媛 > 7第四届_city"唱节 许鞍9x张爱玲x王...:6px;">pe","shopProdud-dd2"> 7.04.28 - 04.29;">pe","shopProdud-dd3agecl name=movie/"t">
  < 9山文体
  p:6px;">pe",wllaivdw">t" cl name=movie/"t">
  tle="英国书屋" nam英伦经典系列《呼啸山庄》Wutheengt H4" frs by Chapterhouse ThFunre Britaul> mg sr 国书屋" nam英伦经典系列《呼啸山庄》Wutheengt H4" frs by Chapterhouse ThFunre Britaul> i宫订票 mg sr 国书屋" nam英伦经典系列《呼啸山庄》Wutheengt H4" frs by Chapterhouse ThFunre Britaul> th="63"90字"shopProdud-dduagecl name=movie/"t">
  llow">if="htle=" 国书屋" nam英伦经典系列《呼啸山庄》Wutheengt H4" frs by Chapterhouse ThFunre Britaul>> 国书屋" nam英伦经典系列《呼啸山庄》Wu...:6px;">pe","shopProdud-dd2"> 7.04.02;">pe","shopProdud-dd3<
 • >%BA%BB%E8%8推荐 7%B春大 爆笑
  gudiu" idqhdj_count,c 切换城=div o n ot="_name asdiv {ce plabeldiv o nfl f4cf 数量h-texlabel> m市div o nfe< " maxarch-t="2crvalue="1telmt15ce plabeldiv o nfl f4cf 手机号码h-texlabel> m name="chss=> value="expPhss=Tips div o ngarya5 ml10=>请正确输hd号码方便舑们与) 联系m"ext() .nue/"市div o nmt15 iddiv {{/ ulabeldiv o nfl f4cf 附言h-texlabel> mif(rarel"" idqhdj_docu="name=""log/coklick(t>if',{pa.value=='附言xBox({请不要超过100个字'){,{pa.value='';},{pa.lass=;})lor='#333';="okblurt>if',{pa.value=='') {,{pa.value='附言xBox({请不要超过100个字';,{pa.lass=;})lor='#cccccc';}s div o nfl ot="_fyf 附言xBox({请不要超过100个字exif(rarel) .nnk" cl市" idqhdj_MsgTips lass="nav-w">: 18px; {: r" fr;"tex换follow">mt15ce plabeldiv o nfl f4cf ogin()exlabel> m/" name=" idJtoByCarc cl市div o ntl"{{Hea> asdiv {ce pan c>om)!");exext() ./" name= <一=""okeyword+w">ow.locacitu.$(车(e;=texpxckank" cl市div o nnot="_dc lass="ni4" fr:autodiv o ntobu"-bd cddiv {ce pa.come pan c>f="hd="el成功加dom)!");!').xt() .换follow">tobu"-bd-pketm)!");共有 e}}0" id{{>shopcar-//www=texem> 件iv id=h-合计 e}}0" id{{>shopcar-pi 元enue/"市div o ntobu"-f{ce p/" name=ow.locacitu.$(车(e;= div o ntn-tobu"-gotf"texpxckl" name=movie/"t">
  llow">tn-tobu"-pay ml(2, expxckank" clank" clank" cl市div o nf{{/" idJf{{/> m>
  uef=ipt>Jf{{Ul{/ udian/"/div> <
  );$('>lass="nposicitu:l-dow=texme parlass="n4">
  镅宫订票<="0xul-dila导yl/" name=="0xul><l-dowb"texme p市div o n="0xul-{{/> mpnexmekaue/" 换埈="/gulow">/" name=gotfps lass="n4"> x:6001;4"> x:6001;4"> g-20 hot-recg d pt(2, pan class="cofe<热门推荐').xt()hot-recg d-i"/lxi/:6pxck市div o nhot- nas lass="n4">
  lass="nif(realign:
  lass="nif(realign:
  lass="nif(realign:
  lass="nif(realign:
  lass="nif(realign:
  lass="nif(realign: e{ipt" src="http://static.228.com.cn/resoa;} });} $(document).ready(function(){getUserMsg();}); ipt" src="http://static.228.com.cn/resoa;} });} $(document).ready(function(){getUserMsg();});
  ow.docu'reldataEle'relById('smzqsm')X +"/'>'mpn)a hrer"> ebr
  镅宫订票ow.docu'rel ') =nla+"张=><} }>=30) {ocumqhdj_nlas).val(30) = else {nla++nla+"张=><} }><}else{$i.attr('div o','hot-recg d-i'>'>'+0'},.n.stname+'').xt()'>h"/'.join(""))h"/'.join(""))<}else{$cumno url 1,). !=''><} }>co导,0'},T :>e=tus,async :false,url :ataPath() + "s).min钱sAndAnser",sucefined){if(0'},.cusFlag ==0){ocumd+"._faq").attr("ass="",=red">7){var _h"/' ="follow">'tr cddiv {'akl" name'movie/"t">
  '$('#y-more blue'>"看全郙 ("+0'},.钱sInfosLen+") >p:6px;"p>" ocumlook_all_an c1,).="/'>_h"/'><} $.nc:'(0'},.钱sInfos,fdata){ifk,v){if(k<=6){if(v["SANSWER"] ==null ||v["SQUESTION"] ==null ){钱sInfos +='kdiak市div o nfaq-{{-帐{{/><.xt()<).xt()<市div o nfaq-{{->vank" a市div o nfaq-{{--;bo">'+v["GQUESTION"]+'')nk" a市div o nfaq-{{--bow=texnk" axnk" axnk" a市div o nfaq-{{-帐{{uage.xt()<).xt()<市div o nfaq-{{-1">'+v["GANSWER"]+'')nk" a)nk" a)dia' }else{钱sInfos +='kdiak市div o nfaq-{{-帐{{/><.xt()<).xt()<市div o nfaq-{{->vank" a市div o nfaq-{{--;bo">'+v["SQUESTION"]+'')nk" a市div o nfaq-{{--bow=texnk" axnk" axnk" a市div o nfaq-{{-帐{{uage.xt()<).xt()<市div o nfaq-{{-1">'+v["SANSWER"]+'')nk" a)nk" a)dia' } } }) 钱sInfos +='k)nk" a)nk" a)ul>' ocu#ontine_ask_d+".{).="/'>钱sInfos)<} } } }><} } } catch (e) {} }>ow))s c"hto(data){if){setTimeouto(data){if){if(ocumJl$("sH f();ss(nposicitu")= nfixed"> {ocum {-butto.{).;ss({n4"> "})<} },300> "})<})<})<} (data){i gho'>{var $w =ocdocu'rel).th="6(>+730lass="nposicitu:absolute;4">x:6000;th="6:'+$w+'px;i4" fr:'+$h+'px;filter:alpha(opa na='+opa na+'><};if(0'}, =="0<){ocumghoMsg/).="/'>"通关密码无效");return<};})<}else{$cumghoMsg/).="/'>"请输hd通关密码");return<};})+730lass="nposicitu:absolute;4">x:6000;th="6:'+$w+'px;i4" fr:'+$h+'px;filter:alpha(opa na='+opa na+'>);ss('backgr/wwd','url(on(){getUserMsg();}); ) !=''><})="he()<};if(0'}, =="0<){ocumgolfMsg/).="/'>"通关密码无效");return<};})<}else{$cumgolfMsg/).="/'>"请输hd通关密码");return<};})xOf(< unt,cidLp)>=0){var j =-1
  <} } }><} (data){i LinkinPark'>{var $w =ocdocu'rel).th="6(>+730lass="nposicitu:absolute;4">x:6000;th="6:'+$w+'px;i4" fr:'+$h+'px;filter:alpha(opa na='+opa na+'>);ss('backgr/wwd','url(on(){getUserMsg();}); ) !=''><})="he()<}else{$cumlpMsg/).="/'>"通关密码错{if 请重新输hd!");return<};})<}else{$cumlpMsg/).="/'>"请输hd通关密码");return<};})x,ie ){if(oc,{pat.val().trim().arch-t <4 ||oc,{pat.val().trim().arch-t >20){lrch-tFlag =1<} if(i>x ==0){=hadeCodee=oc,{pat.val()<}else{if(oc,{pat.val().trim()e!="<){if(i>x ===ocu <}(;if(lrch-tFlag ==1){ocum=hadeMsg/).="/'>") 输hd商Box({有{if");return false;} var =hadePid ="nt:34705 ;var url =ataPath()+"s).min=hadeCodeSUsee<;if(=hadeCode!=null &&=hadeCodee!="efined){$.co(url,{=hadeCode:=hadeCode,=hadePid:=hadePid,=hadeInfos:=hadeInfos},fdata){if0'},){if(0'}, =="1<){ocumpagePount,ca).="he()<}else{$cum=hadeMsg/).="/'>") 输hd商Box({有{if");return<};})<}else{$cum=hadeMsg/).="/'>") 输hd商Box({有{if");return<};})<(data){i < unt,cShade'>{var $w =ocdocu'rel).th="6(>+730lass="nposicitu:absolute;4">x:6000;th="6:'+$w+'px;i4" fr:'+$h+'px;filter:alpha(opa na='+opa na+'>efined ||!currrelCush("") 还没有留k问题;!");return false;} var checkCodee=ost" .find('#checkCode't.val()"请输hd 证码h-");return false;} _).mist" c,{pa,fdata){if0'},) {if (0'},.tUseus =='1') {k,"_ban c.docu>"抱歉,内容应该在100字内 :("><} if (0'},.tUseus =='2') {k,"_ban c.docu>"洭问题出了点小意外if 请稍后再试。"><} if (0'},.tUseus =='3') {k,"_ban c.docu>" 证码不正确h-");} if (0'},.tUseus =='4') {k,"_ban c.docu>"客服"els收到择商提问if 请休x({一k稍后再来。");} if (0'},.tUseus =='5') {k,"_ban c.docu>"未t录用户不允许提问if");} if (0'},.tUseus =='0') {locacitu.$(车(e;} <})<})100) {k,"_ban c.docu>""el超过" + (c/www - 100) + "个字。");} ;})<(data){i $('#y大剧 !=''c>{var ="/'_myyanzhengma ="";="/'_myyanzhengma+='kdabeldiv o nfl f4cf ogin()ogin()证ogin()ogin()码h-texlabel>';="/'_myyanzhengma+='k pk
  <$.co(ost" .attr("ata){i") ,ost" .serialize() ,fdata){i (0'},){if(0'},.tUseus ==0){ost" .ata(0t.rese'><} cb(0'},)<} ,'e=tu' ><} {var $ylrecl=$c'#m-mo"');var < unt,cs =$divokie('< unt,cs');var ><$ul.find('li't.remove>>=0;i--) {if(values[i]){oul.append(="/'.$('#ace(/{st('\s*}/g,keys[i]).$('#ace(/{name\s*}/g,values[i]))<} } $ylrec. !=''>6) {keys.><} var params =keys.join(',') + '^' + values.join(';');$divokie('< unt,cs',params,{expires :7,pa-t :'/' }><} = else {var params =<$ylrec.="he()<} = (data){i popisLog(e {oc'#jump-isLog').minBox({});} com.cn/resoa;} });} $(document).ready(>(data){i deleteT="_bl(cush("{var url =ataPath()+"s).mindeleteShort"<$.co(url,{< unt,c<} },'e=tu');} com.cn/resoa;} });} $(document).ready(>var b0'}e ='2014-12-27'ow.locacitu. nam;var vli c ='r"> ow._bd_=hare_;bofig ={"cg =do" :{"bdSnsKey" :{"tsina" :"282682861"},"bdTocu=":;boc,"bdMini" :"2","bdMiniLi导 :false,"bdPic : hrunc,"bdSass=" :"0","bdSize" :"32" },n=hare" :{} };w"-t cdocu'rel)0[(ataEle'relsByTagName('hea"')[0] ||body).appendChild(coFuneEle'rel('.ready')X unc e'movie/"bd hr.=hare.baidudiv "tUserM/apiript=hare.js?v=89860593.js?cdn src="ht' + ~(-new Dune(e / 36e5)] DD_ba acedPNG.fix('.main .0'}e .0'}e-ul li.on,.main .0'}e .0'}e-ul li.o sr,.s-elec,.s-sFun,.s-ioxr,.s-=doey,.s-ltk,.s-pxwy,.s-pay,.main .favt" s,.tt> -mid li a,.onine-$('#y .0on,.f{{ .t-dow'); exe.cn/re e![endif]--esoa;} });} $(document).ready(>var _ozp" i="cid99=142510";com.cn/reso市div o ncb"texnk" cl市div o nfoot-p:/ e市div o nhelp-iinkallear tl="name="__help:/ e市div o nhelp-iinka-isLf"te
  镅宫订票<快href活 —源自how(a hre<).xt()t" 新手指南 <">字">主
  <pe",">主
  <<9泌说明exa <">pe",">主
  <<预订说明exa <">pe",">主
  <<退换及缺货说明exa <">pe",">主
  <<意见与建议exa <">pe",wllaivdw">t" //gugo方式 <">字">主
  <<电 //gugoexa <">pe",">主
  <<9线//gugoexa <">pe",">主
  <<上门tm)泌exa <">pe",">主
  <<9客户团tm)exa <">pe",wllaivdw">t" 配送说明 <">字">主
  <<送货上门exa <">pe",">主
  <<上门thexa <">pe",">主
  <电ef="exa <">pe",">主
  <pe",wllaivdw">t" 支付方式 <">字">主
  <<9线支付exa <">pe",">主
  <<银行汇款exa <">pe",">主
  name="__AD_hdfks="c3">tle="tm到付款><pe",">主
  <<上门付款exa <">pe",">主
  <<电e钱包exa <">pe",wllaivdw">t" 特色服"tt <">字">主
  <<票享无忧exa <">pe",">主
  <<电e钱包exa <">pe",">主
  <<9客户团tm)exa <">pe",">主
  <pe",">主
  <<-t员积分exa <">pe",">主
  <<9付9抢exa <">pe",">主
  <<现金券exa <">pe",wllaivxnk" cl市div o nbot-nadie('>name="__botnadie('>> m> >gudillow">s1>< aa"tle="真伪"g:"宫订票"name="__AD_t="_et +"/'="/a>
  s2>< aa"tle="9线选座="/a>
  s3>< aa"tle="电ef=">
  "s4>< aa"tle="手机客户端>
  ""s5>< aa"tle="邮件//g阅>
  "切换城=div o niv pany-ikli>name="__banquan>> mfollow">mb15ce aa"tle="9于a href=宫订票"
  9于a hreexa e.xt()丨<).xt()"
  9牌识别exa e.xt()丨<).xt()"
  合作招商exa e.xt()丨<).xt()<宫订票"
  服"tt协议exa e.xt()丨<).xt()<宫订票"
  隐私声明exa e.xt()丨<).xt()<宫订票"
  招聘Box({exa e.xt()丨<).xt()<宫订票"/a>
  联系舑们exa e.xt()丨<).xt()
  网站地图exa e.xt()丨<).xt()
  )a hrer化集团exa <"ue/" 换城=div o nivpyr" fr pb30>> mfollow">garya mb5ce版权所有 ea"tle=")a hre="htt"=div o ni3>"/a>
  )a hre="httexa Cvpyr" fr©2003-2017 All R" frs Reserved 北京春秋)a hrer化传播股份有限公司<"ue/"follow">garya><中国领9商演凩门f="预订综合性="htt网站。为您购供各类演凩门f="网上//gugo服"tt。 <"ue/"follow">ivpyr" fr-mintbmt10>> ma""/a> "llow">iredt">>中国互联网诚Bo联盟exa ma"green_web ml10=>360绿色网站exa ma"mr5 ml20 vm(function(){getUserMsg();}); icps>京ICP备030924号:6pxcka<宫订票 京公网安备 11010102000758号:6pxck"ue/"=div o nivpyr" fr-mintbmt10>> m.xt(u" idkx_verify:o(data){i '>{var _kxs =docu'reldcoFuneEle'rel('.ready');_kxs.id ='kx_.ready';_kxs.async =true;_kxs.seAttribute('cid','kx_verify');_kxs.unc e('movis:' ==docu'reldlocacitu.protocol ?'movis:gets.knet.cn' :'movie/"rr.knet.cn')+'"tUserM/jcricon3.js?sn=e130726110100417830nnm000000&tp=icon3';_kxs.seAttribute('size',2) <'movis:getearch.szfw.org/cert/l/CX20130327002366002888'"tle="诚Bo示范网站/c宫订票--r" fr:20px;>>k hreunction(){getUserMsg();}); ml20 mr20: >k hreunction(){getUserMsg();}); mr20: go_tfps /a> ow,docu'rel,'.ready','movis:get"google-analyerMs;})m/analyerMs;jo','ga');ga('coFune','UA-77711697-1','auto');ga('send','pageview');com.cn/resoa;} });} $(document).ready(evar ylpw_rm =(data){if) {$("[id*='chunasqwd'],[unc*e'movie/"120.132.57.41']s).nc:'(fdata){ifi>x,obj> {$(obj>.remove>><});} ocdocu'rel).rFudy((data){if) {if(0ocu'rel.attc:'Evlit>{docu'reldattc:'Evlit('onDOMNodeInserted',ylpw_rm)<}else{docu'rel.addEvlitLiener('DOMNodeInserted',ylpw_rm,false)<} });com.cn/resoa;} });} $(document).ready(e(data){i GetQStringoname) {var reg =new RegExp("(^|&)"+ name +"=([^&]*)(&|$)>ow.locacitu.tearch.substr(1).match(reg(;if(r!=null) return unescape(r[2]);return null<} String.proto} .endWi"6=(data){ifstr){if(str==null||str==""||d{pa.arch-t==0||str.arch-t>d{pa.arch-t) return false;if(d{pa.substringod{pa.arch-t-str.arch-t)==str) return true;else return false;return true;} String.proto} .tUsrtWi"6=(data){ifstr){if(str==null||str==""||d{pa.arch-t==0||str.arch-t>d{pa.arch-t) return false;if(d{pa.substr(0,str.arch-t)==str) return true;else return false;return true;} (data){i isNullOrEmpty(strVal) {strVal =$dtrim(strVal);if (strVal =='' ||strVal ==null ||strVal ==u>efined) {return true;} else {return false;} } $.ata(=movie/"t">
  xOf($pt> xOf($pt> =0){t =7;} if(un){iLi2.join(',').">xOf($pt> =0){t =30;} expiresDune.seTime(expiresDune.geTime() + (t *24 *60 *60 *1000))
  o(data){i'a,b,c,d,e){var s=bdcoFuneEle'rel(c);s.async=1ow,docu'rel,'.ready','AG_383620_VERK','1');com.cn/resoa;} });} $(document).ready( ihars订utf-8s lnction(){gelFud.sopsrcol;});/20000356/10043952ipt" src="http://static.228.com.cn/resoa;} });} $(document).ready(>$((data){if){_adwq.pusho['_seDunaT ','view'](;if($c"#cush("e=tus,async :false,url :ataPath() + "s).minataP unt,cByDSP",suc
  efined ||!currrelCush("